Konkurs ozdoba na Choinkę Młodych Gdańszczan rusza!

Jesteś tutaj

Written by sandra.maslyk On the

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ
CHOINKI MŁODYCH GDAŃSZCZAN

09.10-25.11.2019

 1. Organizator: Teatr Gdańskiego Archipelagu Kultury
 2. Współorganizator: Fundacja Choinki Gdańskiej
 3. Uczestnicy: dzieci w wieku 5-10 lat, uczęszczające do gdańskich przedszkoli oraz szkół podstawowych
 4. 4.     Termin nadsyłania prac: 25 listopada 2019
 5. Cele konkursu:
 • popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę
 • stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta
 • promocja działań plastycznych
 1. Temat prac: bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa
 2. Technika wykonania prac: technika dowolna. Prosimy nauczycieli i opiekunów o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne.
 3. Adres nadsyłania prac (można dostarczyć także osobiście):

GAK Dom Sztuki, ul. Stryjewskiego 25, 80 – 625 Gdańsk (tel. 58 307 31 44)

GAK Gama, ul. Starowiejska 15/16, 80 – 534 Gdańsk (tel. 58 346 41 05)

GAK Plama, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk (tel. 58 557 42 47)

GAK Projektornia, ul. Dworska 29A, 80 – 506 Gdańsk (tel. 58 343 46 91)

GAK Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk (tel. 58 306 66 76)

GAK Teatr / GAK Scena Muzyczna, ul. Nowiny 2b, 80 – 020 Gdańsk; (tel. 515 394 696)

GAK Winda, ul. Racławicka 17, 80 – 406 Gdańsk Wrzeszcz (tel. 58 344 90 53)

GAK Wyspa Skarbów, ul. Turystyczna 3, 80 – 680 Gdańsk (tel. 58 323 91 15)

 1. Warunki uczestnictwa: opatrzenie każdej pracy metryczką (Załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym placówki rekomendującej prace, adres e-mail, imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem wykonano prace. Do metryczki należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w metryczce i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.  Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 listopada 2019, nagrody zostaną przyznane przez powołane przez organizatorów jury.
 3. Wręczenie nagród:

Nastąpi 5 grudnia 2019, wręczy je osobiście Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki.

 1. 12.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

a)     Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów oraz instruktorów zbieranych na metryczkach  jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860.

b)    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:    daneosobowe@gak.gda.pl  lub listownie na wskazany powyżej adres.

c)     Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”

d)    Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

e)     Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

f)     Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu.

g)    Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

h)     Uczestnik  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.

j)      Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

W przypadku większej liczby prac prosimy o dołączenie listy uczestników. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane. Nadesłane prace pozostają własnością Gdańskiego Archipelagu Kultury i nie będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo fotografowania nadesłanych prac i wprowadzania fotografii do obiegu.