Konkurs MINI GRANTY: Na Oruni fajnie jest!

Jesteś tutaj

Written by sandra.maslyk On the

Chciałbyś zrealizować z nami ciekawe działania kulturalno-społeczne? Kliknij!
Stwórz projekt dla mieszkańców dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Nie masz na nie środków finansowych? Jesteś mieszkańcem Gdańska lub członkiem gdańskiej grupy nieformalnej? Weź udział w konkursie „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!” Do wygrania 3 granty: 500 zł, 1000 zł i 1500 zł.

REGULAMIN KONKURSU MINI GRANTY: NA ORUNI FAJNIE JEST!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
REGULAMIN GŁOSOWANIA NA PROJEKTY

REGULAMIN Konkursu „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!”
1. Organizatorem konkursu jest Stacja Orunia Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, tel. 58 306 66 76, mail: stacjaorunia@gak.gda.pl
2. Cele konkursu „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!”:
  • organizacja projektów kulturalno-społecznych aktywizujących mieszkańców dzielnicy Orunia, Św. Wojciech, Lipce,
  • odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na terenie Gdańska,
  • angażowanie gdańszczanek i gdańszczan w tworzenie życia społeczno-kulturalnego w swoim otoczeniu/dzielnicy,
  • nawiązanie przez Gdański Archipelag Kultury stałej relacji z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska.
3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców i grup nieformalnych z Gdańska (formularz osoby niepełnoletniej wypełnia i podpisuje pełnoletni opiekun prawny).
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GAK oraz członkowie Komisji.
5. Projekty na Mini Granty można składać w 3 kategoriach: 1500 zł, 1000 zł, 500 zł.
6. Jeden autor może zgłosić tylko jeden projekt.
7. Projekty muszą być dziełem autorskim zgłaszającego (w przypadku grupy – dziełem autorskim lidera grupy), a także nie mogą naruszać praw osób trzecich.
8. Projekty na Mini Granty można składać na załączonym do Regulaminu formularzu zgłoszeniowym, do dnia 26 sierpnia 2019, godz.18:00. Drogą mailową: stacjaorunia@gak.gda.pl (w tytule maila: „Na Oruni fajnie jest!”) lub osobiście w Stacji Orunia GAK.
9. Przy Zgłoszeniach dostarczonych do 19 sierpnia 2019, do godz. 18:00, istnieje możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie do 3 dni od daty otrzymania maila od Organizatora. Informacja o błędach będzie przesyłana na wskazany w formularzu adres mailowy.
10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. Formularze dostarczone po terminie wskazanym w pkt. 8 nie będą objęte procedurą konkursową.
12. Projekt musi uwzględniać termin realizacji grantu w terminie od 18 września do 20 grudnia 2019. Dokładny termin zostanie ustalony ze zwycięzcami podczas spotkania organizacyjnego.
13. Zwycięskie projekty docelowo realizowane będą w Stacji Orunia GAK oraz/lub ogródku Stacji Orunia GAK, ul. Dworcowa 9. Dopuszcza się inny teren, który nie wymaga specjalnych pozwoleń (w przypadku np. spaceru/wycieczki).
14. Organizator zapewni Autorowi: przestrzeń i ewentualnie materiały/sprzęt dostępne w posiadaniu Stacji Orunia GAK oraz wsparcie merytoryczne pracowników Stacji Orunia GAK. Autor może skonsultować z Organizatorem zapotrzebowanie sprzętowe / przestrzeń, w trakcie pisania wniosku, osobiście lub mailowo.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kosztorysie, po uzgodnieniu ich z Autorem projektu.
16. Zakup materiałów i usług (zgodnie z kosztorysem) odbywać się będzie za pośrednictwem Organizatora. Wszelkie zakupy i faktury muszą być rozliczone najpóźniej do 20 grudnia 2019.
17. Charakter, tematyka projektów jest dowolna. Projekty nie mogą zawierać treści rasistowskich, obraźliwych i dyskryminujących (uznanych za karalne).
18. Przewidziana liczba uczestników w projekcie jest dowolna. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona we współpracy ze Stacją Orunia GAK.
19. Udział w wydarzeniach i warsztatach, które przewiduje projekt musi być bezpłatny.
20. Zwycięskie projekty zostaną wybrane w 2 etapach kwalifikacji:
  • 1 etap (27-30 sierpnia 2019) – powołana przez Organizatora Komisja zweryfikuje projekty pod względem formalnym (zgodność projektu z celami konkursu oraz zapotrzebowaniem kulturalnym; stopień zaangażowania lokalnej społeczności w jego realizację; staranność wypełnienia formularza; możliwość realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym), tym samym zakwalifikuje projekty do etapu drugiego. W przypadku zgłoszenia tylko jednego projektu w danej kategorii, który spełnia wymagania formalne, zostaje on automatycznie realizowany z pominięciem 2 etapu kwalifikacji.
  • 3 września – na www.facebook.com/stacjaorunia zostaną ogłoszone wybrane projekty, z którymi będzie można się zapoznać jeszcze przed głosowaniem.
  • 2 etap (15 września 2019) – głosowanie mieszkańców podczas Pikniku Sąsiedzkiego w dniu 15 września 2019, który odbędzie się w Stacji Orunia GAK (Dworcowa 9).
21. Głosy oddane podczas Pikniku Sąsiedzkiego zostaną podliczone i podane do publicznej wiadomości za pomocą stron internetowych Organizatora www.facebook.com/stacjaorunia oraz www.gak.gda.pl najpóźniej we wtorek 17 września 2019. W przypadku remisu głos rozstrzygający należy do Komisji.
22. Komisja konkursowa składać się będzie z 3 pracowników merytorycznych Organizatora.
23. Głosowanie mieszkańców podczas Pikniku Sąsiedzkiego odbędzie się zgodnie z Regulaminem Głosowania, który będzie dostępny na terenie imprezy, przez cały czas jej trwania.
24. Głosowanie w powyższej formie odbędzie się dla każdej z kategorii konkursowych.
25. Autorzy zwycięskich projektów zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub mailowo, po ogłoszeniu wyników do 17 września 2019.
26. W przypadku rezygnacji Autora z realizacji zwycięskiego projektu, do realizacji zostanie skierowany kolejny projekt z listy, zgodnie z wysokością oddanych głosów.
27. W przypadku nie zgłoszenia wystarczającej ilości projektów do przeprowadzenia danej kategorii – pula finansowa z tej kategorii przeznaczona zostanie na realizację projektu/wydarzenia skierowanego do mieszkańców rejonu: Orunia, Św. Wojciech, Lipce. Projekt/wydarzenie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2019 i wstęp na nie będzie bezpłatny.
28. Decyzja Komisji i wyniki głosowania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
29. Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestników (oraz ich opiekunów prawnych w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej) konkursu „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!” jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na adres Gdańskiego Archipelagu Kultury wskazany powyżej.
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Mini Granty: na Oruni fajnie jest!” Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe autorów wybranych projektów w postaci imienia i nazwiska będą upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 lub do momentu wycofania zgody.
g. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
i. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w konkursie.
30. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.facebook.com/stacjaorunia oraz www.gak.gda.pl