Projektornia

Jesteś tutaj

Projektornia GAK mieści się w Gdańsku Brzeźnie, w niewielkiej odległości od morza. Nazwa klubu wywodzi się od sali projekcyjnej, znajdującej się w placówce i tym samym nawiązuje do tradycji kinowej tego miejsca.

Działalność Projektorni ukierunkowana jest na społeczność lokalną, a także turystów, odwiedzających latem Brzeźno. Organizowane przez klub imprezy nawiązują często do dawnych historii z życia nadmorskiego kurortu, bądź też służą promocji artystów działających w dzielnicy.

ul. Dworska 29a
80-506 Gdańsk Brzeźno

Godziny otwarcia:
PON-PT 10:00 - 20:00
tel. 58 343 46 91
projektornia@gak.gda.pl
www.projektornia.gak.gda.pl
Projektornia prowadzi zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć: tańca współczesnego i artystycznego, ekspresji plastycznej z elementami teatru, współtworzą, także formacje artystyczne: Centrum Gimnastyki Artystycznej, Teatr Młoda Projektornia, Teatr Seniora.
Nawiązując do historii miejsca, w którym mieści się Projektornia, realizujemy od wielu lat filmowy konkurs ogólnopolski "Nakręć się!" i zapraszamy na projekcie filmowe. W klimatach nadmorskich organizujemy Święto Ulicy Północnej i Jodowanie. Prowadzimy także Galerię Otwartą a w niej wszelkie formy performatywne: teatralne, wystawy, koncerty, czy spotkania z podróżnikami.

 


 


 

FERIE //warsztaty z tańca artystycznego

Zapraszamy na warsztaty z tańca artystycznego!

 

Warsztaty dla dziewczynek w wieku od 5 lat wzwyż, które uczęszczały już w naszym klubie na zajęcia z tańca artystycznego i chciałyby popracować nad swoimi  umiejętnościami także podczas ferii zimowych. Prowadząca – Sandra Tryba.

 

TERMINY:

05.02.2018 (poniedziałek)
07.02.2018 (środa)
08.02.2018 (czwartek)
GODZ. 16.00 – 18.00
KOSZT: 45 zł/tydzień, 20 zł/pojedyncze zajęcia

Zapisy: w biurze Projektoni GAK/tel: 58 343 46 91/e-mail:projektornia@gak.gda.pl

OD: wt 12.12.17
DO: czw 08.02.18

Zobacz daty
12:35

Nakręć się! // konkurs filmowy

UWAGA KONKURS FILMOWY

PROJEKTORNIA Gdański Archipelag Kultury zaprasza amatorów i amatorki sztuki filmowej  (bez limitu wieku) do udziału w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu "Nakręć się!". Filmy nakręcone „domowymi technikami" nadsyłać można do 9 lutego 2018 roku. Obrazy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które zainspirowały autorów i autorki do działania. Laureatów, laureatki konkursu wyłoni trzyosobowe jury . Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie PROJEKTORNIA GAK w Gdańsku Brzeźnie 16 lutego 2018 roku o g.18.00.

 

Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”

1. „Nakręć się”  to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie indywidualnych pasji i sposobu patrzenia na świat. Ideą konkursu jest inicjowanie zachowań twórczych.

Organizatorem konkursu jest Projektorania Gdańskiego Archipelagu Kultury, zwany Organizatorem.

2. W konkursie biorą udział filmy wykonane „domowymi technikami” (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.

3. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.

4. Tematem konkursu są zdarzenia, które zainspirowały autorów/autorki do działania lub pasje bohaterów/bohaterek filmu.

5. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem (słowo, obrazek) prosimy dostarczać osobiście (od poniedziałku do piątku od g.10.00 do 20.00), drogą pocztową do 9 lutego 2018 roku (decyduje data wpłynięcia), na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, lub mailowo na adres projektornia@gak.gda.pl

Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

Do danych uczestnika/uczestniczki należy dołączyć i podpisać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na „Nakręć się!” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).”

Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem.

W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać ww. dane osobowe i adresowe.

6. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.

7. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 16 lutego 2018 roku w klubie PROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości  600 zł, dwie nagrody rzeczowe dla drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia  z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

10. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2) oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,  w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4) upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

11. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.

13. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

14. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością.

15.Przesyłając film Autor/Autorka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego/jej zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

¾ administratorem zbieranych w kartach zgłoszeń danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

¾ zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko dla zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom,

¾ zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,

¾ uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

¾ podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału w konkursie).

16. We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.

17. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl

18. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

OD: pon 11.12.17
DO: pon 12.02.18

Zobacz daty
13:20

Galeria Otwarta//ekspozycja wystawy

 

Przypominamy Wam o wystawie prac uczestników i uczestniczek, którzy pokazali swoją twórczość w ramach „Galerii Otwartej”. Ta edycja odbyła się po hasłem "50 prac na 50-lecie GAKu". Wystawę można oglądać od 30 listopada do 22 grudnia ( od poniedziałku do piątku), w godz. 10:00-18:00.

 


 

OD: pią 01.12.17
DO: sob 23.12.17

Zobacz daty
10:00

Spotkanie ze św. Mikołajem

Jak co roku uczestników i uczestniczki zajęć w Projektorni GAK odwiedzi św. Mikołaj, który nagrodzi ich upominkami.

Podczas wydarzenia swoje umiejętności zaprezentują: KADRA - taniec artystyczny, uczetnicy zajęć break dance oraz uczestniczki tańca współczesnego, dodatkowo dzieci wezmą udział w konkursach oraz w przygotowanej zabawie.

 

05.12.17
wtorek
16:30

Tworzymy ozdoby choinkowe

Najpiękniejsze ozdoby świąteczne to te, które tworzymy sami. Dlatego Projektornia Gdański Archipelag Kultury zaprasza na wspólne warsztaty przedświąteczne.

Podczas tegoroczny warsztatów będzie można samodzielnie stworzyć ozdoby choinkowe na Boże Narodzenie. Głównym materiałem, jaki wykorzystamy będzie filc oraz kolorowe nici. Proste motywy kojarzące się ze świętami (choinka, serce, gwiazda) przyozdobimy delikatnym haftem oraz guzikami.

 

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Na warsztaty tworzenia ozdób świątecznych zapraszamy rodziców z dziećmi.

 

Kiedy? 13 grudnia 2017r. (środa), godz. 17:00-19:00

Gdzie? Projektornia GAK, ul. Dworska 29a, Gdańsk - Brzeźno

Wstęp wolny!

Obowiązują wcześniejsze zapisy:

tel: 58 343 46 91 / e-mail: projektornia@gak.gda.pl

13.12.17
środa
17:00

KOBIETA//wystawa Moniki Konczakowskiej

„W moich pracach łączę spontaniczną kreskę rysunku z płaszczyznami koloru i prostymi podziałami. Z płaskiego, często jednolitego tła wydobywają się na powierzchnię ludzkie formy – fragmenty kobiecej cielesności. Postać ludzka jest uproszczona i odarta z konkretnej tożsamości. Statyczność obrazów podkreśla wyselekcjonowana paleta barwna" - podkreśla autorka cyklu „kobieta”, który powstał w 2017 roku.


Monika Konczakowska

Urodzona w 1973 roku w Gdańsku. Dyplom na Akademii Sztuk Pięknych z malarstwa i rysunku w pracowni prof. Hugona Laseckiego i dr hab. Jacka Kornackiego. Obecnie prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa w Sopockiej Szkole Wyższej na Wydziale Architektury. Od 2008 roku współpracuje z Teatrem Miniatura w Gdańsku.

 

Wystawę będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00, od 9 do 24 listopada 2017r.

Projektorni GAK

ul.Dworska 29a

Gdańsk Brzeźno.

 

 

OD: czw 09.11.17
DO: pią 24.11.17

Zobacz daty
10:00

STARA KAMIENICA//NARRACJE

Teatr Seniora Pełnoletni" z Projektorni GAK - „Stara kamienica”


Spektakl opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny, która zamieszkuje w jednej z starych gdańskich kamienic. Akcja spektaklu rozgrywa się w pokoju babci, seniorki rodu, tu zwykła się spotykać cała rodzina. Babcia jest właścicielką całej kamienicy, w której zamieszkuje razem z córką, zięciem i wnuczką. W odwiedziny do Gdańska przyjeżdża z kolei jej druga córka, majętna dama, która wyjechała za mężem do USA, do Teksasu. Babcia, pozornie bardzo schorowana i cierpiąca, nie może narzekać na brak towarzystwa i intryg rodzinnych, w które zostaje włączona. Do tego, jako zarządca kamienicy ma wciąż rękę na pulsie i interesuje się życiem innych mieszkańców domu. Pomocne w zasięganiu informacji są przyjaciółki-sąsiadki. Jaka jest kondycja moralna i finansowa domowników tej kamienicy? Czy z rodziną rzeczywiście najlepiej wychodzi się na fotografii? I co wyniknie z tych wszystkich intryg?

Scenariusz: zespół wraz z Eweliną Damps
Reżyseria: Ewelina Damps
Muzyka: Paweł Zagańczyk

Występują:
Jadwiga Bartnicka
Teresa Dobierska
Józefa Godek
Anna Kędziora
Stanisław Kwidziński
Janina Mańkowska
Danuta Murawska
Halina Sarnowska
Barbara Tomaszewicz

Wydarzenie odbędzie się w ramach Festiwalu NARRACJE#9. Poza sezonem.

Więcej: http://narracje.eu/o-narracjach/ 

 

18.11.17
sobota
17:00

Teatr Seniora

Teatr Seniora "Pełnoletni" działa w Projektorni GAK już od kilku lat, do tej pory przygotował i wystawił już kilka spektakli, między innymi "Sanatorium", "Babcia i duch" oraz  "Nie mamy wody rozmownej". Najnowszy spektakl wystawiany przez naszych seniorów to "Stara kamienica".

31.10.17
wtorek
10:20

Dziecięcy Pchli Targ w Projektorni GAK

DZIECIĘCY PCHLI TARG / PROJEKTORNIA / EDYCJA ZIMOWA
3.12.2017 r. (niedziela), godz. 13.00 – 15.00
„Projektornia” GAK, ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno
Wstęp wolny
Dziecięcy Pchli Targ to okazja, aby spróbować swoich sił jako sprzedawca (obowiązują wcześniejsze zgłoszenia!). Na krótką chwilę każde dziecko może zamienić się w prawdziwego biznesmena i zbudować swój własny stragan z maskotkami, grami i lalkami. Zarówno fani zakupów, jak i ci, co mają żyłkę do interesów, powinni być usatysfakcjonowani. Pierwszych z pewnością ucieszy wybór nieprzebranej ilości najróżniejszych zabawek, drugich możliwość stworzenia własnego stoiska targowego.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dla sprzedających podczas Dziecięcego Pchlego Targu obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zgłoszenia należy wysłać email z danymi (imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu) do 24.11.2017 r. na adres: marta.kakel@gak.gda.pl

UWAGA! Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsce, przyjmujemy już tylko zgłoszenia na listę rezerwową. Tym samym prosimy uczestników i uczestniczki, którzy otrzymali potwierdzenie o udziału w imprezie, a nie będą mogli w niej wziąć udziału o zgłoszenie tej informacji do organizatorów.


Organizator:
„Projektornia” Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworska 29A, 80-506 Gdańsk Brzeźno
tel. 58 434 46 91

03.12.17
niedziela
13:00

"Kirgistan - w sercu Azji Środkowej"

Projektornia GAK zaprasza na spotkanie z Filipem Sarniakiem!

Pokaz slajdów i spotkanie:

„Kirgistan - w sercu Azji Środkowej" - opowieści z wypraw.
24 listopada (piątek), godz. 19:00
Wstęp wolny!

Każdy zakątek Kirgistanu kryje widoki zapierające dech w piersiach: od niesamowitych piaskowych wzgórz po gigantyczne pasmo drugiego co do wielkości (po Himalajach) Tien Szanu. Jedno z największych górskich jezior (Issyk-kul), rozległe zielone doliny u stóp siedmiotysięczników, majestatyczne lodowce zasilające wielkie rzeki, czy wspaniałe zamarznięte wodospady. Kirgizi to wspaniali, dumni ludzie gór i koni. Ich kultura to tradycja mieszanina wojowniczego ludu nomadów, potomków kultury islamu wielkich sułtanatów, czy wreszcie jednej z republik ZSRR. Od setek lat niezależni i z silną świadomością odrębności. Wszystko to zobaczyć będzie można z perspektywy letnich wypraw alpinistycznych, zimowych eskapad narciarskich i podróży samochodem po sercu Kirgistanu autora pokazu.

24.11.17
piątek
19:00

Strony