Polityka Prywatności

Jesteś tutaj

 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Gdańskiego Archipelagu Kultury

Administrator danych osobowych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w GAK: daneosobowe@gak.gda.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworcowej 9 (80-026) NIP 583-10-10-860.
 2. W sprawie Pani/Pana danych można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w GAK za pomocą adresu daneosobowe@gak.gda.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) w celu realizacji umów zawartych z Kontrahentami, Zleceniobiorcami, Wykonawcami GAK, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty współpracujące, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GAK przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji usług i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na zasadach określonych prawem następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy
 9. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Gdański Archipelag Kultury w pełni szanuje prawo do prywatności Użytkowników strony www.gak.gda.pl i stron internetowych filii GAK oraz gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
Zapewniamy, iż obowiązująca w GAK polityka ochrony danych osobowych spełnia standardy bezpieczeństwa i jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Poniżej załączamy informacje dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury (dalej GAK) z siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9.
 2. Dane osobowe wykorzystywane przez GAK w ramach stron internetowych: adres -email w przypadku zapisania się do newslettera oraz kontaktu z Gdańskim Archipelagiem Kultury.
 3. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl.
 4. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu informowania za pośrednictwem korespondencji elektronicznej o wydarzeniach i działalności GAK (newsletter), do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane na adresy e-mailowe GAK oraz kontaktu w sprawach związanych z działalnością GAK za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia, realizacji lub zawarcia umowy .
 6. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów lub momentu wycofania zgody.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw.
 8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać: podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne umożliwiające realizację umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najskuteczniejsze środki technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, że wszelka korespondencja kierowana do Gdańskiego Archipelagu Kultury zawierająca: informacje o treści obraźliwej, wyrażającej pogróżki, szkalującej, wulgarnej, szkodliwej czy niedozwolonej oraz inne informacje naruszające wizerunek i dobro GAK mogą zostać upublicznione i zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

NEWSLETTER

Korzystanie z usługi newslettera jest bezpłatne i jest świadczone bezterminowo tj. do momentu wycofania zgody oraz dobrowolne. Zamówienia subskrypcji można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej GAK-u lub jego filii poprzez wprowadzenie adresu e-mail. Zgłoszony adres zostanie zweryfikowany przez wysłanie na wskazany adres linku umożliwiającego aktywację subskrypcji. Subskrybent w każdym momencie może złożyć oświadczenie z rezygnacji z subskrypcji w taki sam sposób jak jej zamówienie. Wiadomości wysyłane w ramach subskrypcji zawierają odnośnie ewentualnej rezygnacji z tej usługi. Adres e-mail jest wówczas usuwany z bazy danych adresów e-mail.

PLIKI COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach stron internetowych Gdańskiego Archipelagu Kultury stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny www.gak.gda.pl oraz stron filii GAK bez zmian ustawień w przeglądarce oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie tych plików.

Gdański Archipelag Kultury korzysta w celach analitycznych i statystycznych z usług serwisu Google Analytics i Gemius Polska. Usługa ta pozwala przechowywać na komputerze użytkownika pliki cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji potrzebnych do przeanalizowania ruchu na stronach GAK.

Rezygnacja z gromadzenia plików cookie

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić te ustawienie. Niedokonanie stosownych ustawień w przeglądarce internetowej jest przez nas traktowane jako zgoda na gromadzenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz dostęp do informacji przechowywanych w tych plikach przez GAK.

I. Definicje

 1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą prowadzony jest serwis internetowy.
 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.