Konkurs

Konkurs plastyczny// Twórczość Bruno Schulza pod lupą

Jesteś tutaj

UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU PRAC NA KONKURS PLASTYCZNY "TWÓRCZOŚĆ BRUNO SCHULZA POD LUPĄ" DO 18 MAJA 2018 (PIĄTEK)

Konkurs plastyczny pt. „Twórczość Bruno Schulza pod lupą ”

Zapraszamy młodzież z  gdańskich szkół średnich i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym pt. „Twórczość Bruno Schulza pod lupą ”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi przekazem zawartym w utworach Bruno Schulza.

Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku Brzeźnie.

Zasady konkursu

Uczestnicy zapoznają się we własnym zakresie z wybranym utworem prozatorskim Bruno Schulza. Po dokładnej analizie wybierają jeden motyw literacki bądź jedną scenę, która ich zainteresowała bądź wywarła największe wrażenie. Zadanie polega na przedstawieniu własnej interpretacji wybranego motywu lub sceny dowolną techniką plastyczną (tylko formy płaskie).

 

Regulamin

1.    Technika wykonania: dowolna technika plastyczna płaska, wyłączając formy przestrzenne.

2.    Format dowolny.

3.    Uczestnik zobligowany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz opisania pracy: imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, telefon do ucznia i nauczyciela prowadzącego.

4.    Termin dostarczania prac do Projektorni GAK na adres: ul. Dworska 29 a, Gdańsk Brzeźno do 11. maja 2018.

5.    Rozdanie nagród podczas wernisażu 28. maja br. o godz. 17.00 w Projektorni GAK.

6.    Nagrody rzeczowe przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a.    gimnazjum

b.    liceum

7.    Prace ocenia komisja złożona z artystów plastyków i literaturoznawców.

8.    Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

9.    Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji takich jak:

- utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną

- zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi

- wprowadzenie do obrotu

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w szczególności Internetu, do baz danych oraz do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych

- wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych

- wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego na wszelkiego rodzaju nośnikach

- wielokrotne wystawianie i wyświetlanie

- eksploatację w Internecie i na stronach www

- wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych

10.  Wraz z przeniesieniem praw autorskich organizatorowi przysługuje prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do wykonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami prac.

11.  Nadsyłając prace, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych pracach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw osób trzecich.

12.  Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku dzieci/podopiecznych na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Organizatora.

13.  Dane osobowe:

a.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury/ organizator/ z siedzibą w Gdańsku ; przy ul. Dworcowej 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Miasto Gdańsk pod poz. 2/92 , NIP 583-10-10-860

b.    Zbierane przez Organizatora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania o etapie lub sposobie rozstrzygnięcia konkursu, terminie i sposobie jego realizacji oraz wydarzeniach temu towarzyszących

c.    Zbierane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych

d.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania

e.    Podanie danych osobowych organizatorowi konkursu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe przyjęcie zgłoszenia do realizacji.

14.  Ostateczną i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

15.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

16.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

17.  Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów na udział w konkursie dzieci/podopiecznych.

 

………………………, ……………………………………….

(miejscowość) (data)

 

Zgłoszenie do konkursu plastycznego „Twórczość Bruno Schulza pod lupą”

 


Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………(Imię i nazwisko Autora),

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………………………………………………….

zgłaszam do konkursu plastycznego „Twórczość Bruno Schulza pod lupą” następującą pracę (prosimy podać tytuł)

1.………………………………………………………………….

Zgłaszając pracę na konkurs akceptuję zapisy regulaminu konkursu plastycznego „Twórczość Bruno Schulza pod lupą” .

 

Dane kontaktowe autora:

wiek: ……………………………………………………………….

telefon: …………………………………………………………….

nazwa szkoły: ………………………………………………………

Dane kontaktowe nauczyciela:

nr telefonu:………………………………………………………

……………………………………………………………………

Data i podpis autora

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Gdański Archipelag Kultury w celach związanych z realizacją konkursu plastycznego pt. "Twórczość Bruno Schulza pod lupą" .  Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie i zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.(tj. 2016 poz. 922) .

……………………………………………………………………

Data i podpis nauczyciela

 

 

Nie
18.05.18
piątek
10:00
Projektornia
Konkurs
Nie