Konkurs

XIV Konkurs na Interpretację Poezji "Gdzie jest Ciaptak?"

Jesteś tutaj

Dom Sztuki GAK zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w corocznym Konkursie na Interpretację Poezji Jaba Brzechwy i Juliana Tuwima "Gdzie jest Ciaptak?".

Ideą konkursu przybliżenie młodym ludziom twórczości tych dwóch wspaniałych poetów.
Cel ten pragniemy osiągnąć poprzez zachęcenie do interpretacji utworów poetyckich.
Nauczycieli zapraszamy do współpracy i zainteresowania swoich uczniów naszą propozycją.

 

Regulamin Konkursu „Gdzie jest Ciaptak?”
XIV edycja / 2019


1. Organizator:

Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury,
ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk,
tel./fax 58 307 31 44 domsztuki@gak.gda.pl , www.gak.gda.pl

2. Terminy:

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 22 marca 2019

29 marca 2019, o godz. 14:00 odbędą się eliminacje konkursu recytatorskiego –
wyłonienie finalistów. Prosimy o dokonanie preselekcji wewnątrz Państwa placówki.

5 kwietnia 2019 o godz. 14:00 odbędzie się finał konkursu oraz rozdanie nagród.


3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
(maksymalnie 5 uczestników z jednego ośrodka).

4. Każdy uczestnik przygotowuje 2 utwory wybrane z twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

5. Jury oceniać będzie przede wszystkim dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny.

6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. O kolejności występu zadecyduje losowanie.

8. Zgłoszenie (listownie lub drogą elektroniczną na: domsztuki@gak.gda.pl ) czytelnie wypełnione, powinno
zawierać:
 imię i nazwisko, klasa
 numer, nazwa, adres i telefon szkoły
 tytuły przedstawianych utworów
 imię i nazwisko nauczyciela
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9. Wzór Karty Zgłoszenia do pobrania >>>

10. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń jest Gdański
Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-
10-860,

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD
poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia XIV edycji
konkursu „Gdzie jest Ciaptak?” przez Dom Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w
celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.

d) Podstawą do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem.

Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z
ogłoszeniem wyników na oficjalnych profilach portali społecznościowych oraz na stronach www
Organizatora.

f) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
h) Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j) Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

11. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dzieci/podopiecznych (zdjęcia z konkursu) na potrzeby działań promocyjnych i komunikacyjnych Organizatora.

12. Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

14. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.

Nie
29.03.19
piątek
14:00
Dom Sztuki
Konkurs
Nie
https://www.facebook.com/events/2342069542479194/
piątek, Marzec 29, 2019 - 14:00 do piątek, Kwiecień 5, 2019 - 17:00